Software

Font Office

เป็นโปรแกรมที่รองรับการบริหารจัดการส่วนหน้าของโรงแรม เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงานให้กับพนักงาน และลูกค้า สามารถปฏิบัติงานได้ครอบคลุมทุกส่วน
- ข้อมูลเอเย่นต์ หรือแหล่งที่มาของแขก (Agents)
- สํารองห้องพัก( Bookings )
- ต้อนรับ ( Reception )
- การเงิน ( Cashier )
- ประวัติ ( History )
- การจัดการห้องพัก ( Rooms )
- ระบบโทรศัพท ( Phone Calls )
- รายงาน ( Report )

Restaurants

โปรแกรมภัตตาคาร ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของร้านอาหาร และเครื่องดื่มโดยตรง เพื่อให้การบริหารจัดการร้านอาหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการควบคุมต้นทุนการผลิต ที่ต้องเน้นต้นทุนในการผลิตต่ำ แต่ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สำหรับผู้บริหารร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ที่ต้องบริหารร้านอาหารพร้อมกันหลายๆ ร้าน ทำให้ไม่มีเวลาที่จะเดินทางไปดูแล ควบคุมการบริหารงานได้ทุกร้าน โปรแกรมร้านอาหารจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริหารร้านอาหาร และเครื่องดื่มในยุคเศรษฐกิจผันผวนตลอดเวลา เพราะสามารถดูผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีหน้าที่การทำงานดังนี้
- รับรายการอาหาร (Take Order)
- การเงิน (Cashier)
- จัดการเมนูอาหารและเครื่องดื่ม (Menu)
- การจัดการวัตถุดิบ (Foods Products)
- รายงาน (Report)

Point Of Sale

โปรแกรมขายหน้าร้าน พัฒนาเพื่อรองรับร้านค้ามินิมาร์ทโดยเฉพาะ สามารถบริหารจัดการการขายสินค้า และบริหารจัดการคลังเก็บสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพให้กับรา้นค้า ขายได้หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน สามารถตรวจสอบยอดการขายได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยแบ่งการทำงานออกเป็น
- บัญชีรายการต่างๆ (Accounts)
- สินค้า (Items)
- การสั่งซื้อสินค้า (Requires / Orders)
- การดำเนินการต่างๆ (Operations)
- ระบบการจ่ายเงิน (Payments)
- รายงาน (Report)

Technician

โปรแกรมช่างถูกพัฒนาเพื่อจัดระบบการทำงานแผนกช่างของโรงแรม ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ทำงานเป็นขั้นตอน สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ตลอดเวลา
- มีรูปแบบขั้นตอนการทำงานต่อไปนี้
- การปฏิบัติงานของช่าง (Work Orders)
- งานแจ้งซ่อม (Request)
- รายการตรวจเช็คประจำวัน (Daily Checkup)
- สรุปสถิติตรวจเช็คประจำเดือน (Mountly checkup Plan )
- ประเมินผลห้องพัก (Suvey / Evaluation)
- ต้นทุน (Cost)
- รายงาน (Report)